Astronomy


Sun

Moon

Sun Moon age: 7 days, 5 hours, 26 minutes,55%
Sunrise: 5:35am
Sunset: 6:35pm
Daylight: 13:00
Moonrise: 12:22pm (07/20/2018)
Moonset: 12:24am (07/21/2018)
First Quarter
50% Illuminated


First Quarter Moon Full Moon Last Quarter Moon New Moon
First Quarter Moon Full Moon Last Quarter Moon New Moon
Fri, 20-Jul-2018 3:52am +08
19 July 2018 19:52 GMT
Sat, 28-Jul-2018 4:20am +08
27 July 2018 20:20 GMT
Sun, 05-Aug-2018 2:18am +08
04 August 2018 18:18 GMT
Sat, 11-Aug-2018 5:58pm +08
11 August 2018 09:58 GMT


Vernal Equinox
Start of Spring
Summer Solstice
Start of Summer
Autumn Equinox
Start of Fall
Winter Solstice
Start of Winter
Start of Spring First day of Summer First day of Fall First day of Winter
Wed, 21-Mar-2018 12:15am +08
20 March 2018 16:15 GMT
Thu, 21-Jun-2018 6:07pm +08
21 June 2018 10:07 GMT
Sun, 23-Sep-2018 9:54am +08
23 September 2018 01:54 GMT
Sat, 22-Dec-2018 6:23am +08
21 December 2018 22:23 GMT